Week2

         
       
        หน่วยการเรียนรู้ : ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายรายสัปดาห์ :ข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน สามารถสำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  รวมทั้งวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร อีกทั้งมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองได้

Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๕ - ๒๘
..
๒๕๕๘

โจทย์ :
ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
(ความสันพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ)

Key  Questions
- ระบบนิเวศตามธรรมชาติเป็นอย่างไร ?
- ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ระดมความคิดและวางแผนการทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา
Round Rubin : อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
ทำใบงาน ทำแบบทดสอบ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องสมุด
 อินเทอร์เน็ต
- ผู้รู้
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าระบบนิเวศตามธรรมชาติเป็นอย่างไร ?
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
(ความสันพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ)
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องความสันพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  และวัฎจักรของสารในระบบนิเวศ
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
- การบันทึกข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาๆได้อย่างเป็นระบบ
สร้างชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจในเรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
- ทำใบงาน
ทำแบบทดสอบ
ความรู้ :ข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน สามารถสำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  รวมทั้งวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
 ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
 ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายเกี่ยวกับความสันพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ  การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ  และวัฎจักรของสารในระบบนิเวศแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบและเข้าใจได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูได้แบ่งกลุ่มศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม(ความสันพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ) ซึ่งพี่ๆแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสร้างชิ้นงานที่หลากหลายทั้งแผนภาพ แผ่นชาร์ต รูปเล่มรายงาน จากนั้นทุกกลุ่มก็ได้ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าร่วมกันค่ะ เพื่อให้พี่ๆมีความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาเพิ่มมากขึ้นคุณครูได้ให้พี่ๆทำใบงานและทำแบบทดสอบอีกครั้งค่ะ แต่ในสัปดาห์นี้เกิดความผิดพลาดตรงที่คุณครูลบรูปภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของพี่ๆ เพราะคิดว่าได้ลงรูปภาพสรุปกิจกรรมต่างๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ

    ตอบกลับลบ